แก้ไขตำแหน่ง

ย้อนกลับ

ลำดับที่รหัสตำแหน่งชื่อตำแหน่ง 
1 L01-01 พนักงานรายวัน
2 L01-02 พนักงานขายอิสระ
3 L01-03 นายหน้า
4 L01-04 พนักงานขายอิสระ (SS)
5 L01-05 ตัวแทนขายอิสระ
6 L02-01 พนักงานขาย
7 L02-02 พนักงานผลิต
8 L02-03 พนักงานรปภ.
9 L02-04 พนักงานรักษาความสะอาด
10 L03-01 Applications Analyst
11 L03-02 Art & Design
12 L03-03 Event Marketing
13 L03-04 Graphic Designer
14 L03-05 HelpDesk & General Administrator
15 L03-06 IT Support Officer
16 L03-07 Key Account Executive
17 L03-08 Marketing Communication
18 L03-09 PC (ภาคสนาม)
19 L03-10 QA Officer
20 L03-100 เจ้าหน้าที่จัดหาและพัฒนาบุคลากร
21 L03-101 พนักงานขับรถ (มีวุฒิ) ยกเลิก
22 L03-102 เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลการตลาด
23 L03-103 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ
24 L03-104 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ
25 L03-105 Application Support Officer
26 L03-106 พนักงานติดตามหนี้สิน
27 L03-107 รองหัวหน้าทีม
28 L03-108 พนักงานระบบเช่า
29 L03-109 Inbound Sales
30 L03-11 Sales & Markeing E-Commerce
31 L03-110 Outbound Sales
32 L03-111 Sale Executive
33 L03-112 รองหัวหน้าทีม(ขาย)
34 L03-113 รองหัวหน้าทีม(อิสระ)
35 L03-114 เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์
36 L03-115 Demand Planner
37 L03-116 Checker
38 L03-117 พนักงานขับรถส่วนกลาง
39 L03-118 พนักงานบริการและประเมินการใช้น้ำมัน
40 L03-12 System Administrator
41 L03-13 Systems Analyst
42 L03-14 Web Administration & Content Master
43 L03-15 Network Administrator
44 L03-16 Systems Engineer
45 L03-17 Information Analyst & Report Master
46 L03-18 Database Administrator
47 L03-19 Project & Change Manager
48 L03-20 โปรแกรมเมอร์
49 L03-21 เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ
50 L03-22 เจ้าหน้าที่กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจ
51 L03-23 เจ้าหน้าที่การเงิน
52 L03-24 เจ้าหน้าที่งบประมาณ
53 L03-25 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
54 L03-26 เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์
55 L03-27 เจ้าหน้าที่บริหารเครือข่าย
56 L03-28 เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
57 L03-29 เจ้าหน้าที่ประสานงานซ่อมบำรุงและก่อสร้าง
58 L03-30 เจ้าหน้าที่ประสานงานสาขา
59 L03-31 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
60 L03-32 เจ้าหน้าที่พัฒนาการขาย
61 L03-33 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจ
62 L03-34 เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร
63 L03-35 เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
64 L03-36 ช่างติดตั้งผลิตภัณฑ์
65 L03-37 ช่างประจำสาขา/ศูนย์
66 L03-38 ทนายความ
67 L03-39 ผู้ช่วยทนายความ
68 L03-40 ผู้ช่วยฝึกอบรม
69 L03-41 ผู้ช่วยเลขานุการ
70 L03-42 ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่าย
71 L03-43 ผู้ช่วยหัวหน้าทีม
72 L03-44 พนักงาน
73 L03-45 พนักงานเก็บเงิน
74 L03-46 พนักงานขับรถ
75 L03-47 พนักงานขับรถสาขา
76 L03-48 พนักงานขาย (PC)
77 L03-49 พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้าทางโทรศัพท์
78 L03-50 พนักงานขายชุดสารกรองทางโทรศัพท์
79 L03-51 พนักงานคลังสินค้า
80 L03-52 พนักงานจัดส่ง
81 L03-53 พนักงานช่างเทคนิค
82 L03-54 ช่างซ่อมบำรุง
83 L03-55 พนักงานตรวจสอบ
84 L03-56 พนักงานธุรการทั่วไป
85 L03-57 พนักงานธุรการสาขา
86 L03-58 พนักงานบริการซ่อม
87 L03-59 พนักงานบริการซ่อมสาขา
88 L03-60 พนักงานประชาสัมพันธ์
89 L03-61 พนักงานเปลี่ยนสาร
90 L03-62 พนักงานเปลี่ยนสารสาขา
91 L03-63 พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
92 L03-64 พนักงานลูกค้าสัมพันธ์
93 L03-65 พนักงานจัดหาบุคลากร
94 L03-66 เลขาฯ ทีม
95 L03-67 เลขาฯ แผนก
96 L03-68 เลขาฯ ฝ่าย
97 L03-69 เลขาฯ สาย
98 L03-70 ว่าที่ หัวหน้าทีม
99 L03-71 วิทยากร
100 L03-72 วิศวกรไฟฟ้า
101 L03-73 หัวหน้าช่างติดตั้งผลิตภัณฑ์ (ยกเลิก)
102 L03-74 เจ้าหน้าที่บัญชี
103 L03-75 เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
104 L03-76 เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร
105 L03-77 เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
106 L03-78 Database Analyst
107 L03-79 Process Improvement Engineer
108 L03-80 Systems Analyst Assistant
109 L03-81 Business Information Analyst
110 L03-82 วิศวกร
111 L03-83 พนักงานขับรถขนส่งสินค้า
112 L03-84 Supply Planner
113 L03-85 Internal Audit
114 L03-86 Document Control
115 L03-87 เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
116 L03-88 พนักงานส่งเอกสาร
117 L03-89 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
118 L03-90 นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
119 L03-91 เจ้าหน้าที่ธุรการ
120 L03-92 Business Analyst
121 L03-93 เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด
122 L03-94 เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด
123 L03-95 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด
124 L03-96 Sale Engineer
125 L03-97 พนักงานขับรถ(ไม่ติดตั้ง)
126 L03-98 Sales Information Analyst
127 L03-99 Digital Marketing Officer
128 L04-01 Senior Applications Analyst
129 L04-02 เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
130 L04-03 หัวหน้าทีม
131 L04-04 หัวหน้าทีมติดตั้งเครื่องกรองน้ำใช้
132 L04-05 หัวหน้าทีมบริการซ่อม
133 L04-06 หัวหน้าหน่วยผลิต
134 L04-07 หัวหน้าหน่วยเลขา
135 L04-08 เจ้าหน้าที่ธุรการอาวุโส
136 L04-09 เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรอาวุโส
137 L04-10 เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส
138 L04-11 หัวหน้าทีม PC
139 L04-12 เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์อาวุโส
140 L04-13 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจอาวุโส
141 L04-14 Senior IT Support Officer
142 L04-15 เจ้าหน้าที่อาวุโส
143 L04-16 หัวหน้าหน่วย
144 L04-17 หัวหน้าช่างติดตั้งผลิตภัณฑ์
145 L04-18 หัวหน้าทีมสรรหาบุคลากร
146 L04-19 Senior Application Support Officer
147 L04-20 หัวหน้าหน่วยคลังเครื่องกรองน้ำและสารกรอง
148 L04-21 หัวหน้าหน่วยคลังเครื่องใช้ไฟฟ้า
149 L04-22 หัวหน้าหน่วยขนส่งสินค้า
150 L04-23 หัวหน้าหน่วยวางแผนและธุรการ
151 L04-24 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบและควบคุมความถูกต้องของสินค้าฯ
152 L04-25 หัวหน้าหน่วยยานพาหนะ
153 L05-01 ผู้จัดการสาขา
154 L05-02 Supervisor
155 L05-03 PC Supervisor
156 L05-04 Project Manager
157 L05-05 QA Supervisor
158 L05-06 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก
159 L05-07 หัวหน้าแผนก
160 L05-08 เลขานุการรองกรรมการผู้จัดการ
161 L05-09 เลขาฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
162 L05-10 ผู้จัดการเขต
163 L05-11 ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานอาวุโส
164 L05-12 ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
165 L05-13 เลขานุการกรรมการผู้จัดการ
166 L05-14 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกอาวุโส
167 L05-15 เลขาฯ ประธานกรรมการ
168 L05-16 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกโลจิสติกส์
169 L06-01 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย
170 L06-02 ผู้จัดการแผนก
171 L06-03 ผู้ช่วยผู้จัดการประจำสายงาน
172 L06-04 ผู้ช่วยผู้จัดการประจำกลุ่มบัญชีและการเงิน
173 L06-05 ผู้จัดการโรงงานผลิต
174 L06-06 ผู้จัดการแผนกโลจิสติกส์
175 L07-01 รองผู้จัดการฝ่าย
176 L07-02 ผู้จัดการสาย
177 L07-03 ผู้จัดการโรงงาน
178 L07-04 ผู้จัดการภาค
179 L07-05 ผู้จัดการภาคใต้
180 L08-01 ผู้จัดการฝ่าย
181 L08-02 รองผู้อำนวยการกลุ่ม
182 L08-03 ผู้จัดการโครงการ
183 L09-01 ผู้อำนวยการกลุ่มขายตรง สำนักงานใหญ่
184 L09-02 ผู้อำนวยการกลุ่มเครดิต
185 L09-03 ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจสัมพันธ์
186 L09-04 ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชีและการเงิน
187 L09-05 ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการ
188 L09-06 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานลูกค้า
189 L09-07 ผู้อำนวยการกลุ่มช่องทางการขายใหม่
190 L09-08 ผู้อำนวยการกลุ่มการตลาด
191 L09-09 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกลาง
192 L09-10 ผู้อำนวยการกลุ่มการผลิต
193 L09-11 ผู้จัดการโครงการ
194 L09-12 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
195 L09-13 ผู้อำนวยการกลุ่ม
196 L10-01 รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด
197 L10-02 รองกรรมการผู้จัดการสายงานกฏหมาย
198 L10-03 รองกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิต
199 L10-04 รองกรรมการผู้จัดการสายงานกิจการสาขา
200 L10-05 รองกรรมการผู้จัดการสายงานช่องทางการขายใหม่และบริกา
201 L10-06 รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารงานกลาง
202 L10-07 รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ
203 L10-08 รองกรรมการผู้จัดการสายงานสำนักกรรมการผู้จัดการ
204 L10-09 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
205 L10-10 รองประธานกรรมการ
206 L10-11 ที่ปรึกษา
207 L10-12 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
208 L11-01 กรรมการผู้จัดการ
209 L11-02 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
210 L12-01 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
211 L12-02 ประธานกรรมการบริษัท
212 L12-03 กรรมการบริษัท
213 L12-04 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
214 L05-17 Telesales Team Supervisor
215 L04-26 Telesales Team Leader